" Aeyducation Courses "
Courses
CU
TU
MUIC
SAT
IELTS
TOEFL
CU-TEP
CU-AAT
TU-GET
SMART-I
         
 
รายละเอียดคอร์ส
     
         
 
SAT (Scholastic Aptitude Test) Timetable
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอื่นๆ ข้อสอบจะมี 3 ส่วน คือ
  1. Critical Reading (อ่านวิเคราะห์)  
  2. Mathematics (คณิตศาสตร์)  
  3. Writing (การเขียนและไวยากรณ์) (ยกเว้นสำหรับมหาวิทยาลัยในเมืองไทย)  
 
  ที่ Aeyducation เรามีเทคนิคการทำข้อสอบเฉพาะของ SATเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเลือกคำตอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำนอกจากนี้
นักเรียนจะได้เทคนิคการจำคำศัพท์มากกว่า 2,000 คำ และได้ฝึกทำข้อสอบเก่ามากกว่า 10 ปี พร้อมทำข้อสอบเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ลงสนามสอบจริงอีกด้วย
         
 
IELTS (International English Language Testing System) Timetable
 
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นประกอบการสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีและโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ข้อสอบ IELTS
จะแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ดังนี้
  1. Listening (การฟัง)      
  2. Reading (การอ่าน)      
  3. Writing (การเขียน)      
  4. Speaking (การพูด)      
         
  ที่ Aeyducation เรามีสุดยอดเทคนิคในการพิชิตทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและได้คะแนนสูงสุดในภายในระยะ
เวลาอันสั้น
         
 
TOEFL (The Test of English as a Foreign Language)
 
  ปัจจุบันการทดสอบได้เปลี่ยนแปลงให้สอบผ่าน Internet การสอบ TOEFL iBT (TOEFL iBT : Internet Base Test) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ เป็นการทดสอบที่ต้องใช้ทักษาะภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยการสอบ
แต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดที่ Aeyducation เราเน้นเทคนิคเฉพาะทั้ง 4 ทักษะ เพื่อที่นักเรียนจะทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและได้คะแนนสูงสุด
         
 
CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)
 
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ หรือเพื่อประกอบการยื่น
สมัครงานในองค์กรทั่วไป การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ทักษะ ดังนี
  1. Listening (การฟัง)      
  2. Reading (การอ่าน)      
  3. Grammar (ไวยากรณ์)      
         
  ที่ Aeyducation เรามีเทคนิคเฉพาะสำหรับข้อสอบ CUTEP ซึ่งนักเรียนจะสามารถทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และจดจำคำศัพท์ได้มากกว่า 1,000 คำที่ออกบ่อยๆในข้อสอบ
         
 
CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Testing Center)
 
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ในการสมัครเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ทักษะ ดังนี้
  1. Verbal Section (ภาษาอังกฤษ)      
  2. Mathematics Section (คณิตศาสตร์)      
         
  ที่ Aeyducation เราเน้นการฝึกเทคนิคเฉพาะสำหรับการทำข้อสอบ CU-AATซึ่งจะทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับลักษณะข้อสอบและสามารถหาคำตอบได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ออกบ่อยกว่า 800 คำอีกด้วย
         
 
TU-GET (Thammasat University General English Test)
 
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหลักสูตรนานาชาติของระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา
เอกแบบทดสอบมีเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยวัดความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
  1. Grammar (ไวยากรณ์)      
  2. Vocabulary (คำศัพท์)      
  3. Critical Reading (อ่านวิเคราะห์)      
         
  ที่ Aeyducation เราเตรียมเทคนิคเฉพาะสำหรับการทำ TU-GET ไว้ให้น้องๆเพื่อพิชิตคะแนนสูงสุดได้อย่างง่ายดาย พร้อมแนวข้อสอบเก่าให้ได้ฝึกจน
คุ้นเคยกับข้อสอบจริง
         
 
SMART-I
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA)ผ่านโครง
การับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
         
 
TOEIC (Test of English for International Communication)
 
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยเฉพาะสายการบิน โรงแรม ราชการ หรือ บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ คะแนนสอบ TOEIC เป็นปัจจัยสำคัญในการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน หรือประกอบการพิจารณารับบุคคลเข้าทำงาน พิจารณาการปรับตำแหน่ง หรือปรับเพิ่มเงินเดือนอีกด้วยการสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ
  1. Listening (การฟัง)      
  2. Grammar and Reading (ไวยากรณ์และการอ่าน)      
         
  ที่ Aeyducation เรามีเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถฟังและเลือกคำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาจุดไวยากรณ์ที่ผิดได้อย่างรวดเร็ว และสามารถหา
คำตอบจากบทความได้โดยที่ไม่ต้องอ่านทั้งหมดอีกด้วย
     
 
 
 
GRAMMAR
 
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจถึงหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษแบบถึงแก่นพร้อมคำอธิบายที่ละเอียด สนุก เข้าใจง่าย
ที่ Aeyducation เรามีหลักสูตรไวยากรณ์ที่พัฒนาโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนโดยตรงมากกว่า 10 ปี เราเน้นการสอนที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจถึงหลักการตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูงและนำไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะด้านอื่น เช่น การเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         
 
CONVERSATION
 
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการพูดและฟังโดยไม่จำกัดเพศและวัย
ที่ Aeyducation เราได้พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน จึงทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างธรรมชาติและไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในกระดาษเท่านั้น
         
         

Aeyducation : Learn Around ~ Play Around   TEL : 081-741-1396

25/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel: 02-440-1696  Mobile: 081-741-1396  Line : Aeyducation
Facebook : www.facebook.com/Aeyducation